Administrative fines imposed by the Bank Guarantee Fund – analysis under financial law

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54201/iajas.v3i1.70

Keywords:

administrative fine, Bank Guarantee Fund, public finances

Abstract

This study discusses the issues of the legal status of administrative fines. The authors deemed it desirable to apply various investigation methods in this area of research, such as a review and analysis of the established line of judicial decisions (legislative acts, court decisions, official documents) and a comparative analysis. For this reason, the second part of the study discusses the issues in question (synthetically) while taking into consideration the French, German and Danish legal orders.

The majority of the research was also devoted to an analysis of the legal status of the Bank Guarantee Fund (hereinafter: BGF or Fund) and to a discussion of types of administrative fines imposed by the Fund. An analysis and review of the law in force was used as a primary tool in this research area. The underlying goal of this research was to establish the legal status of administrative fines imposed by the BGF and their types, assuming that these penalties mainly play a preventive and repressive function. These issues have a practical and theoretical importance, since they may be used at the stage of law-giving and law-application, and also in scholarly investigations.

The study takes into account the legal status as of 23 April 2023.

Author Biographies

  • Wojciech Bożek, University of Szczecin

    Vice-Dean for Evaluation, Faculty of Law and Administration, University of Szczecin, Szczecin, Poland

  • Ewa Kowalewska, University of Szczecin

    Assistant Professor, Faculty of Law and Administration, University of Szczecin, Szczecin, Poland

References

Bąkowski, T. (2017). Zasady nakładania kary administracyjnej i udzielania ulg w jej wykonaniu według projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. In A. Powałowski (Ed.), Społeczna gospodarka rynkowa, Gdańskie Studia Prawnicze, 37 (pp. 377–388). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bińkowska-Artowicz, B. (2015). Prawne aspekty informacji przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bezpieczny Bank, 4, 135–159. Online: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-4612015.pdf

Błachnio-Parzych, A. (2017). In R. Sura, P. Zawadzka, & P. Zimmerman (Eds.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji (pp. 595–596). C.H. Beck.

Burzyński, P. (2008). Ustawowe określenie sankcji karnej. Oficyna a Wolters Kluwer business.

Chochowski, K. (2010). Status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: studium administracyjnoprawne. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego.

Conseil d'État. (2017). Le juge administratif et les sanctions administratives. Online: https://bit.ly/3NltAO3

Delmas-Marty, M., & Teitgen-Colly, C. (1994). France – Vers un droit administratif penal? In The system of administrative and penal sanctions in the Member States of the European Communities. Volume I — National reports (pp. 175–235). Office for Official Publications of the European Communities. Online: https://bit.ly/3NltIx1

Delvoive, P. (1984). Rapport au colloque sur la “justice hors du juge”. Cahiers de droit de l’entreprise, no 4.

Commission of the European Communities. (1994). The system of administrative and penal sanctions in the Member States of the European Communities. Volume I – National reports. Office for Official Publications of the European Communities. Online: https://bit.ly/3NltIx1

Fondation pour le droit Continental. (2007). Les sanctions administratives en droit Français. Online: https://bit.ly/3qXcCOz

Gryber, M. (2022). Charakter prawny kar pieniężny nakładanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bezpieczny Bank, 87(2), 140–154. https://doi.org/10.26354/bb.7.2.87.2022

Herlin-Karnell, E. (2014). Is administrative law still relevant? How the battle of sanctions has shaped EU criminal law. Jean Monnet Working Paper 25/14, New York, 1–21. https://doi.org/10.4337/9781783473311.00022

Herlin-Karnell, E. (2016). The Challenges of EU Enforcement and Elements of Criminal Law Theory: On Sanctions and Value in Contemporary ‘Freedom, Security and Justice’ Law. Yearbook of European Law, 35(1), 291–317. https://doi.org/10.1093/yel/yew005

Huteau, G. (2015). Le contrôle du juge sur les sanctions administratives des organismes de Sécurité socjale. Regards, 47(1), 223–230. https://doi.org/10.3917/regar.047.0223

Hyżorek, A. (2019). Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej. Wybrane zagadnienia. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 28, 259–274. https://doi.org/10.19195/1733-5779.28.19

Janku, Z. (2012). Władztwo administracyjne jako instrument zapewnienia skuteczności działań administracji. In J. Łukasiewicz (Ed.), Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium (pp. 199–205). Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Kardas, P. (2016). In A. Zoll (Ed.), Kodeks karny. Część szczegółowa. Komentarz do art. 278–363 (pp. 122–146). Wolters Kluwer.

Kowalewska, E. (2021). Status prawny składek wnoszonych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. C.H. Beck.

Kruk, E. (2013). Sankcja administracyjna. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kulesza, M. (2000). Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego – recydywa zapomnianego pojęcia. Glosa, 10, 2–18.

Majchrzycka-Guzowska, A. (2011). Finanse i prawo finansowe. LexisNexis Polska.

Medyński, M. (2017). In R. Sura, P. Zawadzka, & P. Zimmerman (Eds.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji (pp. 223–224). C.H. Beck.

Mojak, J. & Żywiecka, A. (2018). Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa finansowego Polski. In M. Paździor, J. Trubalska, Ł. Wojciechowski, & A. Żywiecka (Eds.), Bezpieczeństwo Państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki (pp. 293–320). Innovatio Press.

Nadolska, A. (2019). Obowiązkowa składka na fundusz gwarancyjny banków i kas i charakter prawny i znaczenie uchwał Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kształtowaniu jej wysokości (zarys problemu i przyczynek do dyskusji). Bezpieczny Bank, 2, 8–31. https://doi.org/10.26354/bb.1.2.75.2019

Noak, T. (2012). Einführung ins Ordnungswidrigkeitenrecht – Teil 2, Rechtsfolgen. Zeitschrift für das Juristische Studium, 5(3), 329–334. Online: https://www.zjs-online.com/dat/artikel/2012_3_567.pdf

Nowicki, K., & Peszkowski, S. (2015). Kilka uwag o szczególnym charakterze administracyjnych kar pieniężnych. In M. Błachucki (Ed.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa (pp. 11–27). Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ofiarski, Z. (2021). Przesłani i tryb nakładania kar pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na członków organów niektórych instytucji finansowych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 74(10), 11–19. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.10.2

Pache, E. (1994). Der Schutz der fi nanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-47950-4

Peters, M., & Spapens, A.C.M. (2015). The administrative approach in England and Wales. In A.C.M. Spapens, M. Peters, & D. van Daele (Eds.), Administrative Approaches to Crime. Administrative measures based on regulatory legislation to prevent and tackle (serious and organized) crime. Legal possibilities and practical applications in 10 EU Member States (pp. 72–195). Eleven International Publishing.

Philip, L., & Favoreu, L. (1984). Sécurité et liberté. Droit constitutionnel pénal. Liberté individuelle. Pouvoirs du juge constitutionnel. In L. Favoreu, L. Philip, & M. Waline (Eds.), Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel (3rd ed.) (pp. 486–523). Sirey.

Rutkowska-Tomaszewska, E. (2012). Jednostki sektora finansów publicznych. In J. Bilcharz (Ed.), Prawne aspekty prywatyzacji (pp. 99–115). Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.

Sawicka, K. (2010). In M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, & K. Sawicka (Eds.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (pp. 36–46). UNIMEX.

Sławińska-Tomtała, E. (2015). System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego. C.H. Beck.

Stankiewicz, R. (2017). Administrative Sanctions as a Manifestation of State Coercion. In Wrocławskie Studia Erazmiańskie XI (pp. 267–278). Uniwersytet Wrocławski.

Sura, R. (2013). Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący. Wydawnictwo KUL.

Szumiło-Kulczycka, D., Czarnecki, P., Balcer, P., & Leszczyńska, A. (2016). Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjnych. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Wincenciak, M. (2008). Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania. Oficyna a Wolters Kluwer business.

Zimmermann, J. (2013). Aksjomaty prawa administracyjnego. Lex a Wolters Kluwer business.

Downloads

Published

2024-03-22

How to Cite

Administrative fines imposed by the Bank Guarantee Fund – analysis under financial law. (2024). Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences, 3(1), 98-111. https://doi.org/10.54201/iajas.v3i1.70